Elke leerling op het RLO wordt begeleid door een mentor. De mentor begeleidt de leerlingen op het gebied van hun schoolprestaties, sociaal-emotioneel welbevinden, verzuim en lichamelijke gezondheid. Ze signaleren hulpvragen van hun mentorleerlingen en zijn het aanspreekpunt voor ouders. In de eerste klas wordt de mentor ondersteund door leerlingen uit de bovenbouw, de zogenaamde ‚Äėpeters en meters‚Äô. Deze vierdeklassers staan als hulpmentoren klaar voor leerlingen in de brugklas. Ook ondersteunen ze de mentoren bij de begeleiding van de brugklassers en het organiseren van activiteiten

Daarnaast worden leerlingen ondersteund door een afdelingsleider en een decaan of ‚Äďindien nodig ‚Äď door iemand van ons ondersteuningsteam. De decanen geven leerlingen en hun ouders algemene voorlichting en begeleiden de leerlingen bij de profielkeuze, studiekeuze en loopbaan. Onze afdelingsleiders geven leiding aan een team van docenten dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het onderwijs en de begeleiding van de leerlingen binnen een afdeling. Meer informatie over het ondersteuningsteam is hieronder te vinden.

Een uitgebreid overzicht van de hele ondersteuningsstructuur is te vinden in ons Schoolondersteuningsprofiel.

Wanneer de mentor signaleert dat een leerling moeite heeft met bepaalde vakken, kan deze vakondersteuning regelen. Momenteel zetten wij voor extra vakondersteuning onze ‚ÄúExtra Handen” in. Dit is een initiatief waarbij studenten begeleiding geven aan leerlingen individueel en in groepjes en docenten ondersteunen in de klas.

In de mentorlessen ligt veel nadruk op het welzijn van leerlingen, bijvoorbeeld bij het voeren van de persoonlijke gesprekjes die meerdere keren in het schooljaar georganiseerd worden. Daarnaast verzorgt de mentor begeleiding op het gebied van studievaardigheden.

Indien een leerling extra ondersteuning Nederlands of wiskunde nodig heeft, wordt de leerling in overleg met de afdelingsleider, mentor en vakdocent, doorverwezen naar de ingeroosterde ondersteuningslessen voor deze vakken.

In de bovenbouw (leerjaren 4, 5 en 6) werkt onze school met ingeroosterde keuzewerktijduren en inloopuren. Tijdens deze uren kunnen leerlingen met vakdocenten afspreken voor vakspecifieke ondersteuning. Daarnaast zijn er ook studenten en andere leerlingen van school beschikbaar om een leerling vakspecifiek te ondersteunen.

Dyslexie
Leerlingen die moeite hebben met bepaalde taalvaardigheden worden verwezen naar het ondersteuningsuur Nederlands. Dit gebeurt vanaf de eerste week van de tweede periode. Is er na een aantal ondersteuningslessen een vermoeden van dyslexie bij een leerling, dan worden de ondersteuningscoördinator en het ondersteuningsteam ingelicht. Hetzelfde geldt voor leerlingen uit hogere leerjaren bij wie een vermoeden van dyslexie bestaat. Ook wordt contact opgenomen met de ouders. Indien gewenst kan er een DST (Dyslexie Screening Test) worden afgenomen bij de leerling. De uitkomst hiervan wordt teruggekoppeld aan de ouders. Ouders kunnen deze uitkomst meenemen in de overweging om hun kind extern te laten testen.

Wanneer een leerling al getest is op dyslexie en bij aanmelding een testrapport kan laten zien, wordt de ondersteuningscoördinator op de hoogte gebracht door de afdelingsleider.

Begeleiding en ondersteuning bij dyslexie
Gedurende de gehele schoolloopbaan kan een dyslectische leerling een beroep doen op ondersteuning van de ondersteuningscoördinator en speciale dyslexiebegeleiders.

Onze dyslexiebegeleiders organiseren bij proefwerken en examens alle uitvoerende zaken die met de ondersteuning van dyslectische leerlingen te maken hebben. Zij brengen ‚Äď onder andere – de ondersteuningsbehoefte van een leerling in kaart en geven de leerling uitleg over het gebruik van beschikbare hulpmiddelen. De mentor richt zich op de communicatie met de leerling en vakdocenten.

Rijnlands Lyceum Oegstgeest ondersteunt dyslectische leerlingen op verschillende manieren:

  • Leerlingen met een dyslexieverklaring mogen tijdens de proefwerken gebruikmaken van de verlengde toetstijd van 10 minuten per klokuur.
  • Tijdens de proefwerken mogen dyslectische leerlingen het proefwerk op de laptop maken (vergroot of met behulp van het programma Kurzweil).
  • Dyslectische eindexamenkandidaten kunnen bij schriftelijke toetsen voor het examendossier gebruikmaken van de verlengde toetstijd van 10 minuten per klokuur. Voor toetsen van het Centraal Examen is de maximale verlenging van de toetstijd 30 minuten. In beide gevallen kan de kandidaat ervoor kiezen de toets met de laptop te maken, al dan niet met behulp van het programma Kurzweil.
  • Leerlingen met dyslexie kunnen ervoor kiezen om vanaf de vierde klas een moderne vreemde taal te vervangen door een ander vak.

Meer informatie over de ondersteuning bij dyslexie is te vinden in ons dyslexieprotocol

Ondersteuning aan leerlingen met Nederlands als tweede taal
Leerlingen die zes jaar of korter in Nederland wonen, kunnen gebruik maken van het ondersteuningsuur Nederlands. Daarnaast kunnen deze leerlingen in overleg met de ondersteuningscoördinator gebruik maken van extra toetstijd en kunnen zij bij bepaalde toetsen gebruik maken van een woordenboek.

Dyscalculie
Voor leerlingen met de diagnose dyscalculie wordt in overleg met de afdelingsleider, de mentor en de ondersteuningscoördinator besproken welke ondersteuning zij nodig hebben. Bij toetsen waarbij rekenen een rol speelt, mag er gebruik gemaakt worden van een rekenmachine, extra tijd en de standaard rekenkaarten die zijn uitgegeven door het College voor Toetsen en Examens.

Leerlingen met een andere diagnose
Voor leerlingen met een andere diagnose wordt in overleg met de afdelingsleider, de mentor en de ondersteuningscoördinator bepaald welke aanpassingen onze school kan doen om hen zo goed mogelijk te voorzien in hun ondersteuningsbehoeften. In veel gevallen hebben deze leerlingen het recht om gebruik te maken van extra toetstijd.

Leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte, bijvoorbeeld leerlingen met autisme, concentratieproblemen of faalangst, kunnen extra begeleiding krijgen. Er is geen diagnose nodig om gebruik te maken van deze begeleiding. De begeleiding kan bestaan uit individuele begeleiding, het volgen van een training en/of het gebruikmaken van het ‚Äėsupportlokaal‚Äô. De ondersteuningsco√∂rdinator co√∂rdineert deze ondersteuning in samenwerking en overleg met de afdelingsleiders, mentoren en het ondersteuningsteam.

Ons ondersteuningsteam bestaat uit:

Het ondersteuningsteam biedt ook extra ondersteuning aan chronisch zieke leerlingen, anderstaligen en leerlingen die re-integreren in het schoolproces.

Het supportlokaal
Het supportlokaal is een plek binnen school waar leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte terecht kunnen voor een time-out, het maken van huiswerk, plannen en het maken van proefwerken. In het supportlokaal is altijd een pedagogisch medewerker aanwezig.

Supportlokaal

Sociaal-emotionele problemen
Naast gebruik van het supportlokaal, kunnen leerlingen ook gebruikmaken van individuele begeleiding van onze psycholoog en orthopedagoog. Hoe deze begeleiding eruit ziet wordt bepaald op basis van de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

De psycholoog en orthopedagoog kunnen een leerling ondersteunen bij lichte sociaal-emotionele problemen door middel van individuele (meestal wekelijkse) afspraken. Het uitgangspunt van deze vorm van ondersteuning is dat de ondersteuning tijdelijk is en dat er extern verwezen wordt zodra de leerling intensievere en/of gespecialiseerde ondersteuning nodig heeft. Of deze vorm van ondersteuning mogelijk is wordt bepaald in overleg met de ondersteuningscoördinator, mentor en afdelingsleider.

Leerlingen met sociaal-emotionele problemen kunnen gebruik maken van extra toetstijd als zij een verklaring van diagnose of artsenverklaring hebben waaruit blijkt dat zij gebaat zijn bij extra toetstijd.

Trainingen
Ons ondersteuningsteam biedt verschillende trainingen aan voor leerlingen. De afdelingsleider en mentor bepalen samen met de leerling en ouders of de leerling hierbij gebaat is. Op onze school bieden we trainingen aan op het gebied van:

  • Faalangstreductie
  • Sociale vaardigheid
  • Examenstress
  • Weerbaarheid
  • Planning en organisatie
  • Leren-leren

Informatie Profiel- en Studiekeuze >>>

Elke afdeling op het RLO heeft een eigen decaan:

havo:
Jeffrey Ducaat
T 071-5193538, kamer 219
E j.ducaat@rijnlandslyceum-rlo.nl
vwo / tto:
Ineke van der Sar
T 071-5193539, kamer 219
E i.vandersar@rijnlandslyceum-rlo.nl
ISRLO (internationale afdeling): Anne Lamers
T 071-5193510, kamer N101
E a.lamers@rijnlandslyceum-rlo.nl
More information>>>

Als leerling is je eerste aanspreekpunt altijd je mentor. Maar als je om wat voor reden dan ook niet bij hem of haar terecht kan, of je problemen zijn van ernstiger aard, dan zijn er de volgende mogelijkheden:

Interne vertrouwenspersonen
Bij vertrouwenskwesties kan je je als leerling (of ouder) melden bij de vertrouwenspersonen van de school: Marja Selier (docent tekenen) of Michiel Hugens (docent bewegingsonderwijs).
In onderstaande video stellen zij zich voor:


Externe vertrouwenspersonen
Voor zaken die meer vertrouwelijkheid eisen zijn er externe vertrouwenspersonen, verbonden aan het Centrum Vertrouwenspersonen Plus: tel. 06-81316936. Zie ook de website www.cvp-plus.nl.


Jeugdgezondheidszorg (GGD)
Je kunt als leerling of als ouder terecht bij de GGD met vragen over je geestelijke en lichamelijke gezondheid. Allerlei zaken zijn bespreekbaar, zoals bijvoorbeeld je gezondheid, voeding, gevoelens, vriendschap, ruzies, pesten, middelen- en beeldschermgebruik, seksualiteit en allerlei andere onderwerpen waar jij vragen of zorgen over hebt. Je kunt altijd contact opnemen met de schoolverpleegkundigen Esther van der Tol (evandertol@ggdhm.nl) en Lianne van der Riet (lvanderriet@ggdhm.nl). En op de website www.hoezitdat.info kun je online informatie vinden over deze en andere onderwerpen.