Ziekmeldingen kunt u via de SOMToday app doorgegeven. Dit is een afmelding voor één dag en moet daarom elke dag dat uw kind afwezig is herhaald worden. Graag ontvangen wij de afmelding iedere ochtend voor 8.30 uur.

Betreft het een afwezigheidsmelding voor medisch verlof, bijvoorbeeld een bezoek aan de orthodontist of de huisarts, dan graag de tijdstippen van afwezigheid vermelden.

Voor de aanvraag van buitengewoon verlof verwijzen we ouder(s)/verzorger(s) graag naar het Portaal bij Schoolinformatie, communicatie. Het ingevulde formulier wordt in behandeling genomen door de afdelingsleider.

Leerlingen in 4-5 havo en 5-6 vwo/tto die naar een voorlichtingsactiviteit van een instelling voor hoger onderwijs willen, moeten daarvoor uiterlijk een week voor de datum verlof aanvragen bij de decaan, door middel van deze verlofbrief. Dit verzoek om verlof moet zijn ondertekend door een ouder/verzorger.